DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMALARI

Derneğin Adı, Merkezi

Madde 1- Derneğin adı UZMAN KOÇLAR DERNEĞİ’dir.

Derneğin merkezi Ankara’dır.Şubesi açılmayacaktır.

Türkiye'nin illerinde ya da birkaç ili kapsayan bölgelerinde temsilcilikler açabilir.

Derneğin Amacı

Madde 2- Derneğin Amacı:

 1. Türkiye genelinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili kuruluşu Mesleki Yeterlilik Kurumu Meslek Belgeli koçların mesleki gelişim hedeflerini belirlemek, bu hedefleri gerçekleştirmek birliğini sağlamak.
 2. Gerektiğinde, ilgili kurullarda ve alınacak kararlarda meslek alanını temsilen görev almak ve/veya üyelerinin görevlendirilmesini sağlamak.
 3. Koçlar arasındaki ve/veya koç ve müşteri arasındaki ilişkileri ve kuralların uygulanmasını izlemek, kurallara uyulmadığı durumlarda gereği için girişimlerde bulunmak. Gerektiğinde koçluk alanında müşteri haklarını belirleyici ve koruyucu çalışmalar yapmak.
 4. Ulusal Meslek Standardı ve Yeterliliğine uygun koçluk eğitim programlarını tanımak için gerekli çalışmaları yürütmek.
 5. Meslek belgeli koçları, yetkinlikleri üzerinden derecelendirerek unvanlandırma yapmak için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek.
 6. Ulusal meslek standardı ve yeterliliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
 7. Meslek belgesi alındıktan sonraki yapılması gerekli sürekli eğitimlerin koşullarını, standartlarını ve kurallarını bildirerek önermek ve uygulanmasını izlemek.
 8. Ülke genelinde,meslek belgeli koçların çalışmalarının yaygınlaştırılması, yönlendirilmesi, standartlarının belirlenmesi ve izlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.Bu konudaki değerlendirmelerini ilgili kurumlara iletmek ve kamuoyu oluşturmak.
 9. Toplumu koçluk çalışmaları konularında aydınlatıcı, eğitici, uyarıcı faaliyetlerde bulunmak.
 10. Koçluk alanında bilimsel çalışmaları yüreklendirmek, desteklemek, araştırmaların yayımlanmasını ve yayılmasını sağlamak.
 11. İlgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak,“Yönetim Kurulu” kararı ile yurt içinde ve yurt dışında koçluk alanında çalışan birlik, dernek, vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amaç doğrultusunda iş birliği yapmak veya platform oluşturmak.
 12. Dernek bünyesinde çeşitli zamanlarda ve ilgili konularda Avrupa Birliği projeleri hazırlayarak gerekli çalışmalarda ve girişimlerde bulunmak.
 13. Koçluk mesleğinin öncelikle Türkiye’de, müteakiben uluslararası ortamlarda etkinliğini arttırmak ve gelişmesine katkı sağlamak. Bunun için gerekli ve uygun olan çalışmaları yapmak,projeler hazırlamak, düzenlemek ve takip etmek.
 14. Koçluğun meslek belgesine sahip denetlenebilir yetkin koçlar tarafından yapılabilir olması için çalışmalarda bulunmak. Bu konu ile ilgili resmî kurumlarla bilgi alışverişinde ve temaslarda bulunmak.
 15. Koçluğun meslek belgesine sahip, denetlenebilir yetkin koçlar tarafından yapılabilir olmasının önemini ve gereğini anlatmak.
 16. Üyelerinin ve koçluk topluluğunun ortak çıkarlarını savunmak.
 17. “Koç Seviye 6” kapsamındaki meslek belgeli koçların ve koçluk mesleğinin topluma ve bireylere katkılarının anlaşılmasını sağlamak ve bu alanda toplumun farkındalığını yükseltmek.
 18. Amaçların gerçekleşmesine yardımcı olabilecek durumlarda gerek görüldüğü zaman, vakıf kurmak, federasyon kurmak.
 19. Gerek duyulduğunda gerek görülen yerlerde temsilcilikler açmak.
 20. Kurs, panel, seminer konferans gibi koçları destekleyici çalışmalar düzenlemek.
 21. Dernek olarak sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve yürütmek.

Derneğin Çalışmaları;

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Madde 3- Dernek, ikinci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

 1. İlgili kurumlar nezdinde derneği temsil edecek üyeleri görevlendirmek.
 2. Basın-yayın organları yoluyla derneğin amaçları ve/veya çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, derneğin görüşlerini kamuoyuna açıklamak.
 3. Toplantılar, paneller, konferanslar, sempozyumlar, kurslar ve kongreler düzenlemek. Eğitim çalışmaları yapmak.
 4. Derneğin görüşlerini yaymak, çalışmalarını duyurmak amacıyla dergi, bülten, broşür, kitap, CD, film, internet sayfası ve benzeri yayın çalışmalarında bulunmak.
 5. Derneğe gelir sağlamak ya da üyeler arasındaki sosyal ilişkileri ve iletişimi gerçekleştirmek amacıyla; balo, yemek, konser vb. düzenlemek.
 6. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli her türlü sosyal, kültürel, bilimsel etkinliklerde bulunmak.
 7. Ulusal Meslek Standartları ve Yeterliliğine uygun eğitim programlarını tanımak için gerekli çalışmaları yürütmek.
 8. Dernek olarak, hukuki açıdan, Meslek Belgeli Koç Seviye 6 kapsamındaki koçları koruyacak ve haklarını savunacak girişimlerde bulunmak.
 9. Koçluk tanımının ve isminin koçluk temel kuralları ile örtüşmeyen çeşitli çalışmalarda ek isim olarak adlandırılmasına karşı çalışmak ve doğru anlaşılması için çalışmalar yapmak.
 10. Dernek olarak sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve yürütmek.
 11. Dernek tarafından tanınmış koçluk eğitimlerinin meslek standartları ve yeterliliklerine uygun verilip verilmediğini değerlendirmek ve onaylamak. 
 12. Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

 Uluslararası Derneklere Üyelik ve Yurtdışından Yardım Alınması

Madde 4-

 1. Dernek, tüzükte gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere, ulusal ve uluslararası çalışmalarda veya işbirliğinde bulunabilir, uluslararası bilimsel ve mesleki derneklere yasal gereklilikleri yerine getirerek üye olabilir.
 2. Dernek mülkî idaresine önceden bildirimde bulunmak ve konuyla ilgili yönetmelik koşullarını yerine getirmek şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Nakdi yardımların banka yoluyla alınması zorunludur.

ÜYELİK

Derneğe Üyelik

Madde 5- Derneğin asıl ve onursal üyeliği vardır:

Dernek tüzüğünde ismi geçen üyeler kurucu üye olarak adlandırılacaktır.

I- Asıl üye:

Derneğe yalnızca;

 1. Koç Seviye 6 Mesleki Yeterlilik Belgesini almış olanlar.
 2. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Koç Seviye 6 kapsamında yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında görev alan komite üyeleri, yönetim ekibi ve değerlendiricileri.
 3. ICF, AC ve EMCC uluslararası koçluk federasyon ve derneklerinin koç akreditasyon sınavlarından başarılı olarak unvan almış olan koçları
 4. Bir yıl içinde Koç Seviye 6 kapsamında Meslek Yeterlilik Belgesi alacak icf ve ac akredite minimum 60 saatlik koçluk eğitimi almış olan kişiler asıl üye olarak kabul edilir.

II- Onursal Üyelik:

 1. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
 2. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.

 Üyelik Koşulları

Madde 6- Üyeliğe başvurma ve kabul edilme:

I-Asıl Üyelik

 1. Üyelik koşullarına uygun kişiler, kişisel ve mesleki kimlik bilgilerini derneğin matbu üyelik formuna işledikten sonra, üyelik koşullarına uygun olduklarını bildirir belgeleriyle ve gerektiğince fotoğraf ekleyip Yönetim Kurulu'na başvururlar.
 2. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Üye üyelik giriş ödentilerini öder
 3. Türkiye içinde oturduğu yeri değiştiren üyenin üyeliği düşmeden, başvurusu üzerine veya resen yeni oturduğu il ya da bölge bildirilir.
 4. Asıl üye, üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri kabul etmiş, üyelik haklarından yararlanan üyedir ve derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
 5. Üyelik hakları, gereken koşulları taşımak şartıyla, yapılacak işlerdeki görevlere aday olmayı ve oy hakkını kullanma ilkesini sağlar.
 6. Yükümlülük ise, toplantılara katılma, ödentilerin zamanında yapılması, dernek çalışmalarına katılmak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü arttıracak şekilde hareket etmek ilkelerini sağlar.
 7. Koçluk okulu olmayan ve “Koç Seviye 6” kapsamında yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının, program komitesi üyeleri ve değerlendiricileri derneğe üye olabilir.
 8. “Koç Seviye 6” kapsamında yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının eski komite üyeleri belirli süreler boyunca meslek belgesi alamayacakları için herhangi bir uygunsuzluk sebebiyle belgelendirilmiş kurulusunun komitelerinden çıkarılmamış ise, derneğe üye olabilir. Üyeliği öncesinde yönetim kurulu yetkilendirilmiş belgelendirilme kuruluşundan bilgilendirme yazısı isteyerek onay verir.
 9. Üyeler marka ve logo kullanım prosedürüne uymayı kabul eder.

II- Onursal Üyelik

Kurulum aşamasında, çoğunluğun kararıyla, kurucular tarafından onursal üyeler belirlenebilir.

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Madde 7- Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

I-Üyelikten çıkma: Üyeler istedikleri zaman üyelikten ayrılabilirler. Ayrılmak isteyen üye, yönetim kuruluna bir dilekçe ile başvurur ya da dilekçesini taahhütlü posta ile adrese gönderir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

II-Üyelikten Çıkarılma

Üyelikten Çıkarılma Koşulları:

 1. Bilimsel-mesleki kurallara ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği, Yönetim Kurulunca tespit edilen üyeler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
 2. Üyelikten çıkarılma ile ilgili son kararı Genel Kurul verir.
 3. Üyelikten ayrılanların veya çıkarılanların, üyeliği düşenlerin ödemiş oldukları ödentiler geri verilmez.
 4. Meslek belgesi uygun koşulları sağlamadığı için fes edilmiş olmak.
 5. Asil üyeliğin d maddesini karşılayan kişiler bir yıl içinde mesleki yeterlilik belgelerini yönetim kuruluna sunmazlarsa üyelikten çıkarılırlar.
 6. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.
 7. Verilen görevlerden sürekli olarak kaçınmak.
 8. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek.
 9. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 10. Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
 11. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelik Hakları

Madde 8- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

 1. Dernek üyeleri arasında fark gözetilemez, hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz.
 2. Maddelerde belirtilen uygun koşullarda olan üyelerin, derneğin çalışmalarına ve yönetimine katılma hakkı vardır.
 3. Maddelerde belirtilen uygun koşullar doğrultusunda, üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.
 4. Üye, oyunu kendisi kullanmak zorundadır.
 5. Dernekten çıkan, çıkarılan ya da üyeliği düşen üye derneğin mal varlığı ve çalışmalarıyla ilgili hak iddia edemez.
 6. Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.
 7. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu, yönetim, değerlendirici ve komite üyeleri görevlerinden ayrıldıklarında uygunsuz bir sebepten ötürü ayrılmamışlarsa üyelikleri, seçme ve seçilme hakları devam eder.

Üyelik Yükümlülükleri

Madde 9- Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe bağlılık göstermekle, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Üyelik yükümlülükleri, ödentiler ve görevlerdir.

 1. Her kişi üyelik başvurusu sırasında o dönem için belirlenmiş giriş ödentisi ödemekle yükümlüdür.
 2. Üyelik ödentisi kişinin üyeliğe kabul edildiği günden başlayarak her yıl için bir kerede ödenir. Yazılı uyarıya karşın üyelik ödentisini ödemeyen üyeler yükümlülüklerini yerine getirmemiş sayılır. Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.
 3. Dernekten çıkan, çıkarılan ya da üyeliği düşen üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.
 4. Ödentiler Yönetim Kurulu'nca toplanır. Yıllık üyelik ödentisindeki artışlara da Genel Kurul karar verir.
 5. Hiçbir üye dernek çalışmalarında görev almaya zorlanamaz. Ancak dernek yetkili kurulları, üyeleri derneğin amaçları doğrultusunda görevlendirebilir. Görevlendirme, yetkili organ tarafından yazıyla yapılır. Üye yazılı görevlendirmeyi imza karşılığı aldıktan sonraki 15 gün içinde kabul etmediğini bildirmemişse, görevi üstlenmiş sayılır.
 6. Genel Kurul toplantılarına, üst üste üç kere katılımda bulunmayan üyenin üyelik hakları sona erer.

Derneğin Kurucu Üyeleri

 Madde 10- UZMAN KOÇLAR DERNEĞİ’ nin kurucu üyeleri ve kimlikleri aşağıdadır. Kurucu üyeler arasından seçilmiş aşağıda kimlik bilgileri yazılı ilk beş kişi, Geçici Yönetim Kurulu Üyeleridir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyeleridir.

Sıra
İSİM SOYİSİM
DOĞUM TARİHİ VE YERİ
MESLEK
UYRUK
ADRESİ


1
Özden Çakmak

Boratav
26/07/1968 Ankara
Meslek Belgeli Profesyonel Koç
T.C.
Yıldızevlermh. 738. Sk.

No:3 C Blk. 7 numara Çankaya Ankara

2
Deniz Öztürk
01/01/1972

Adapazarı
Meslek Belgeli Profesyonel Koç, Öğretmen
T.C
Sancak mh. 531. Sk. 2/6 Çankaya Ankara

3
Şengül Demir
15/02/1971

Bolu / Mengen


Meslek Belgeli Profesyonel Koç, Danışman
T.C.
Sancak mh. 550. Sk. 8/11

Çankaya Ankara


4
Şule Kökhan
01/04/1980

Tunceli


Meslek Belgeli Profesyonel Koç

Öğretmen
T.C.
Çiğdem mh. 1550. Cd. Gökkuşağı st. Mavi B blk. No.32 Balgat Ankara


5
Filiz Çiğdem Vancı
05/09/1969

Elazığ
Meslek Belgeli Profesyonel Koç, Turizm
T.C.
450. cd. Yeşil vadi ap.

NO 46/6 Birlik mh. Ankara6
Asena Bodur
09/04/1988

Ankara
Meslek belgeli Profesyonel Koç
T.C.
Armutalanmh. 270.sk. No 23/2 Muğla Marmaris


7
Elçin Ünlü
20/12/01983

İzmir
Eğitim Uzmanı
T.C.
Ahmediyemh. Emin Ongan sk. No: 20/5 Barış AP. Üsküdar İstanbul


8
İlhami Ulu
11/11/1965

Balıkesir
Meslek Belgeli Profesyonel Koç Eğitmen, Danışman
T.C.
Bahçelievler mh. Teknik

Lise cd. 323.sk. Batu ap. No. 18/2 Altıeylül Balıkesir
9
Pelin Tekinsoy
01/01/1974 İstanbul
Meslek Belgeli Profesyonel Koç Eğitmen
T.C.
Kartaltepe mh. İncirli cd. Sayfiye sk. No:10/1 Bakırköy-  İstanbul
10
Gökçe Pınar
22/04/1982

Ankara
Profesyonel Koç,İşletmeci Sosyolog,
T.C.
382. sk. No:11 D.6 Birlik mh.

Ankara
11
Tuğba Kamiloğlu
04/03/1977

İstanbul
Meslek Belgeli Profesyonel Koç,
T.C.
Geriş Altı mevki Deveci Salih cd. Kubbeli Evler 24/11

Yalıkavak Bodrum
12
Erhan Pınar
04/05/1976

İzmir
Koç, İktisatçı,
T.C.
Kırk Konaklar mah. 382. Sk.

 No: 11/6 Çankaya Ankara
13
Gaye Vildan Öztuna
23/03/1970

Tokat
Meslek Belgeli Profesyonel Koç, Eğitmen
T.C.
Altıntepe mh. Sırmakeş sk.

 No:18/10 Maltepe İstanbul
14
Yeşim Yılmaz
17/11/1981

İstanbul
Meslek Belgeli Profesyonel Koç İnsan Kayn. Uzm.
T.C.
Beyhekimmh. Gülsarayısk.

 45/19 Selçuklu Konya
15
Banu Onuk
01/03/1970

Aydın
Koç, Eğitmen
T.C.
Ağaoğlu Diamond V2-2 No:8

 Kat: 3 Batıataşehir İstanbul

16
Özgün Özmen
22/04/1977 Ankara
Koç,

Eğitmen
T.C.
Taşpınar mh. 2800. Cd. Uptown

sitesi a2/40

İncek Gölbaşı/ Ankara

Genel Kurul ORGANLAR

Derneğin Zorunlu Organları

Madde 11 -Zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları diğer organlara devredilemez.  Derneğin zorunlu organları şunlardır:

 1. Yönetim Kurulu
 2. Denetim Kurulu
 3. Disiplin Kurulu

Derneğin Diğer Organları

Madde12- Derneğin aşağıdaki organları, derneğin zorunlu organlarının görev ve yetkisi dışında kalan ve bu tüzükte belirtilen görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir.

 1. Onur Kurulu

Genel Kurul:

Madde 13-  Genel Kurul, derneğin en yetkili organıdır. Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul Olağan Toplantısı

Madde 14-

 1. Olağan Genel Kurul, yılda bir, Mayıs ayında yönetim kurulu tarafından belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
 2. Genel Kurulu'nun olağan toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu'nca hazırlanır. Ayrıca Genel Kurul üyelerinin en az onda birinin önereceği konuların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.
 3. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
 4. Toplantının yönetimi ve güvenliğin sağlanması divan başkanına aittir.
 5. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.
 6. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul Olağanüstü Toplantısı

Madde 15-

 1. Genel Kurulu üyelerinin en az beşte biri, Yönetim Kurulu ya da Denetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
 2. Bu hallerde toplantı gündemini toplantı isteğinde bulunan organ belirler.
 3. Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağıran organ, çağrı istemini ve toplantı gündemini Yönetim Kurulu'na bildirir.
 4. Bu durumda Yönetim Kurulu, Genel Kurulu kurallarına uygun olarak olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması

Madde 16-

 1. Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nca günü, saati, yeri ve gündemi on beş gün önceden belirtilmek koşuluyla tüm Genel Kurul üyeleri, yazıyla ya da dijital ortamdan bildirilerek toplantıya çağrılır. İlk toplantı çağrısında, toplantının gerçekleşememesi halinde ikinci toplantının saati, günü ve yeri de bildirilir
 2. Genel Kurul üyeleri, adlarının yazılı olduğu listede adlarının karşısını imzalayarak genel kurula katılır.
 3. Çoğunluk sağlanamadığı durumlarda Genel Kurul, günü, saati, yeri belirtilmek suretiyle aynı gündemle yeniden toplanır.
 4. Derneklerin olağan veya olağanüstü genel kurulları, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun(yarıdan bir fazlasının), tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; birinci toplantıda çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 5. Toplantı birden fazla ertelenemez. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
 6. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
 7. Genel Kurul toplantı tutanakları, yeni seçilen Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin (yedekler dahil) kimlikleri, otuz gün içinde ilgili makamlara bildirilir.
 8. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 9. Derneklerin olağan veya olağanüstü genel kurulları, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; birinci toplantıda çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 10. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
 11. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
 12. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırlanan listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
 13. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Madde 17- Genel Kurul üyelerinin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Genel Kurul üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Ancak bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez. Alınan kararların usule uygun olup olmadığına nihai olarak Yönetim Kurulu karar verir.

Genel Kurul Görev ve Yetkileri

Madde 18-

 1. Başkan, Başkan Yardımcısı ve iki Yazman'dan oluşan Genel Kurul, Başkanlık Divanı üyelerini seçmek.
 2. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur Kurulu üyelerini seçmek, gerekli gördüğünde haklı nedenlerle olmak koşuluyla görevden almak.
 3. Bütçe ve kesin hesapları, bunlara ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını, iş programlarını ve bunların uygulanmalarını incelemek ve sonrasında Yönetim Kurulu'nun aklanıp aklanmamasına karar vermek.
 4. Yönetim Kurulu'nun hazırladığı tahmini bütçeyi görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek.
 5. Dernek merkezine gerekli taşınmazların satın alınması ya da var olan taşınmazların satılması için Yönetim Kurulu'na yetki vermek.
 6. Derneğin uluslararası kuruluşlara üye olmasını ya da ayrılmasını kararlaştırmak.
 7. Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak. Dernek tüzüğü Genel Kurula katılan üyelerin en az 2/3 ünün oyları ile değiştirilir
 8. Derneğin feshi ya da tasfiyesi hakkında karar vermek ve tasfiye kurulları oluşturmak.
 9. Yönetim Kurulu'nca haklarında üyelikten çıkarılma kararı verilen üyelerin durumunu görüşüp kararlaştırmak.
 10. Çalışanların uyması gereken kuralları ve komisyon çalışmalarını düzenleyen iç yönetmelikleri tartışıp onaylamak.
 11. Açık oylamada, genel kurulunun belirteceği yöntem uygulanır.
 12. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması. Derneğin vakıf kurması.
 13. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Genel Kurul Kararları

Madde 19-

 1. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 2. Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, kararın iptalini isteyebilir. Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.
 3. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
 4. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Yönetim Kurulu

Madde 20-Yönetim Kurulu'nun seçilmesi, görev bölümü ve toplantı kuralları:

 1. Yönetim Kurulu 5 (beş) asıl ve 5 (beş)yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul da gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 5 (beş)kişi asil, ikinci 5 (beş) kişi yedek olarak belirlenir.
 2. Asıl üyeliğe seçilen üyeler, kendi aralarında Başkanlık, Başkan Yardımcılığı, Genel Sekreterlik, Saymanlık, Eğitim ve Medya Sekreterliği görevlerini paylaşırlar.
 3. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Yönetim Kurulu'nca sonraki ilk toplantıya çağrılır. İlk toplantıda yeni katılan üyelerle birlikte yeniden görev bölümü yapılır.
 4. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler Yönetim Kurulu'ndan istifa etmiş sayılırlar.
 5. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi belirlenir.
 6. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle asıl ve yedek üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh yargıcı, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 21- Yönetim Kurulu derneğin yönetim, temsil ve uygulama organıdır. Görevlerini yasa, yönetmelik ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Derneği temsil etmek.
 2. Genel Kurulun kararlarını uygulamaya geçirmek.
 3. Onur Kurulunun önerilerini karara bağlamak.
 4. Geçen dönemin çalışma programını ve genel bütçesini, derneğin genel bütçesi olarak Genel Kurula sunmak.
 5. Genel Kurulun kararları doğrultusunda yapılacak işlerin program ve projelerini incelemek, iş bölümü ve görevlendirmeyi organize etmek.
 6. Merkezin alacağı taşınmazların satın alınması ya da merkez ait taşınmazların satılması konusunda, şartname, öneri ve sözleşmeleri inceleyip, hazırladığı raporu Genel Kurula sunmak. Genel Kurulda alınan kararı, görevlendirildikten sonra uygulamak.
 7. Dernek ayniyat yönetmeliğini hazırlayıp, Genel Kurulun onayından sonra uygulanmasını sağlamak.
 8. Gereken durumlarda Başkan’a, Başkan Yardımcısı'na Yönetim Kurulu adına kullanılmak üzere, yetki vermek.
 9. Dernek işlerini yürütecek ücretli personel kadrolarını belirlemek, personeli atamak ya da işten çıkarmak.
 10. Ücretli personelin çalışma düzenini kurala bağlamak amacıyla bir iç yönetmelik hazırlamak ve Genel Kurulda onaylanmasından sonra uygulanmasını sağlamak.
 11. Onur Kurulu'nun tavsiye niteliğindeki üyelikten çıkarma kararını görüşerek, karara bağlamak ve haklarında çıkarılma kararı verilen üyelere durumu yazılı olarak bildirmek.
 12. Olağan ya da olağanüstü Genel Kurulu'nu gün, yer, saat ve gündemini belirleyerek toplantıya çağırmak.
 13. Yönetim Kurulu adına bağış toplama yetkisinin kimlere verileceği hakkında karar vermek. Mülki yönetime bu kişilerin kimlik belgelerini ileterek yetki belgesi almak.
 14. Sayman'ın,Yönetim Kurulu kararı ile yapabileceği harcama miktarını günün koşullarına göre belirlemek.
 15. Gerekli gördükleri yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.

ö.  Derneğin diğer bir organlarına verilmemiş olan işleri yapmak.

 1. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
 2. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 3. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
 4. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 5. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Derneğin İç Denetimi

Madde 22- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu, denetim veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Denetim Kurulu

Madde 23-  Denetim Kurulu'nun seçilmesi, iş bölümü, toplantı kuralları:

 1. Denetim Kurulu,her genel kurulda yenilenen 3(üç) asıl ve 3(üç) yedek üyeden oluşur. Denetim Kurul üyeleri Genel Kurulda gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 3(üç) kişi asil, ikinci 3(üç) kişi yedek olarak belirlenir.
 2. Asıl üyeliğe seçilen üyeler, içlerinden bir kişiyi başkan seçerler, kendi aralarında işbölümü yaparlar.
 3. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, son genel kurulda aldığı oy çokluğu sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir.
 4. Adı belirlenen üyeler Denetim Kurulu Başkanı'nca bilgilendirilerek sonraki ilk toplantıya çağrılır.
 5. Denetim Kurulu gerektiğinde, kendiliğinden ya da bir başvuru üzerine toplanır.
 6. Denetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle asıl ve yedek üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, Merkez Yönetim Kurulu veya denetim kurulunun kalan üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

Madde 24-  Denetim Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Genel Kurula karşı sorumludur.
 2. Yönetim Kurulu’nun dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla Genel Kurul adına denetler. Denetleme sonuçlarını Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurula sunar.
 3. Denetim Kurulu’nun istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, derneğe ait yönetim yerleri, kurumlar ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
 4. Denetim sonrası gerektiğinde, belirtilen esaslar içinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

 Madde 25-Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üyelerden giriş ödentisi olarak, ve aylık olarak, genel kurulda o dönem için belirlenen aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

Disiplin Kurulu

Madde:26

 1. Disiplin kurulu bir yıl görev yapmak üzere Meslek Belgeli Koç seviye6 kapsamında olan Genel Kurul üyeleri arasından seçilir.
 2. 3(üç) Asıl ve 3(üç) yedek üyeden oluşur.
 3. Asıl üyelerden yer boşalması halinde yedek üyelerden, aldığı oy çokluğu sırasına göre göreve çağrılması mecburidir.
 4. Disiplin kuruluna girmek için herhangi bir disiplin cezası almamış olmak mecburidir.

Madde: 27-Disiplin Kurulunun Görev Yetkileri

Disiplin kurulu kendisine yansıtılan ya da kendisinin tespit etiği konuları inceleyerek aşağıda belirtilen çerçevelerde karara bağlar.

Yazılı Uyarı Vermek:

 1. Derneğin ilkelerine uygun düşmeyen tavır ve davranışlarda bulunmak
 2. Derneğin ve organlarının, akıcı çalışmalarını yavaşlatmak, engellemek veya aksatmak gibi tutum, davranış ve söylemlerde bulunmak.
 3. Dernek organlarına seçilmiş kişilerden kendilerine verilen, tüzük esaslı görevleri yerine getirmemek.

Kınama Cezası

 1. Dernek çalışmalarının yürütülmesini açıkça engelleyenlere
 2. Dernek üyelerinin onur ve itibarlarını sarsacak beyan ve davranışlarda bulunanlara.
 3. Dernek mallarına veya tesise zarar verenlere
 4. Dernek toplantı veya etkinliklerinde, bu ortamların doğal akışını bozucu, engelleyici hal ve davranışlarda bulunanlara.

Kesin Uzaklaştırma;

Genel Kurul tarafından onaylanması ile gerçekleşir.

 1. Derneğin önemli oranda maddi ve manevi zarara uğramasına neden olanlar
 2. Derneğe zarar veren, derneğinin ve üyelerinin onur ve itibarını açıkça çiğneyen tutum ve davranışlarda bulunan, sözlü diyaloğa ve fikir alışverişine uymayan ve derneğe kazandırılamayacağına karar verilen üyeler.

Onur Kurulu

Madde 28 - Onur Kurulu'nun seçilmesi, işbölümü, toplantı kuralları:

 1. Onur Kurulu 5 asıl ve5 yedek üyeden oluşur. Onur Kurulu üyeleri, Genel Kurulda gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 5 kişi asil, ikinci 5 kişi yedek olarak belirlenir.
 2. Onur Kurulu Asıl üyeliğine seçilen üyeler içlerinden bir kişiyi başkan seçerler.
 3. Onur Kurulu Asıl üyeliğinden boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe seçilir
 4. Onur Kurulu, Yönetim Kurulu'nun isteği veya kendiliğinden, Onur Kurulu Başkanı’nın çağrısı ile toplanır.
 5. Onur Kurulu üyeleri tarafsızlıklarını kuşkuya düşürecek bir durumun varlığı halinde reddolunabilir, ancak ret isteminde bulunan kişi iddiasını kanıtları ile bildirmek zorundadır. İncelenen konu ile ilgisi bulunan veya hakkında inceleme yapılan kimse ile akrabalığı bulunan üyeler kurula katılamazlar. Bu durumlarda yedeklerden yeterli sayıda üye ile sayı 5'e tamamlanır.

 Onur Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

Madde29-Onur Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Genel Kurula karşı sorumludur.
 2. Bilimsel-mesleki kurallara ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı tespit edilen üyeler hakkında soruşturmaları yürütmek ve bu üyelerin ihracı konusunda Yönetim Kuruluna öneri vermek.

Diğer Dernek Organları, Oluşumu ve Görevleri

Madde 30-

 1. Koçluk Eğitim ve Toplantılar Kurulu: Eğitim etkinlikleri, bilimsel toplantılar ve yayın faaliyetlerini planlar, yürütür. Görev alanında yetkin dernek üyelerinden belirlenecek kişilerden oluşur. Oluşumuna ilişkin ayrıntılar, görev ve yetkileri ile çalışma yöntemi Genel Kurul tarafından kabul edilen yönetmelikle düzenlenir.

İçeriklerin gizli tutacağına dair etik sözleşme yapma

Dernek üyelerinin gerek kişisel gerekse koçluk uygulamalarına yönelik gelişimlerini sağlamak amacı ile uygun olan eğitimleri saptar ve eğitim seçeneklerini araştırıp üyelere sunar.

 1. Yetkin Koçluk Komitesi:Yetkin koçların eğitim, araştırma, özlük hakları ve sosyal konulardaki sorunlarını tartışmak, çözüm önerileri üretmek, koçların“Uzman Koçlar Derneği” ile iletişimlerini arttırmak, koçların birbirleri ile iletişim ve dayanışma içinde olmaları için çalışmalar yapmak, koçluğu ilgilendiren çeşitli alanlardaki bilimsel çalışmalarının düzenlenmesi ve bilimsel etkinliklerinin arttırılması; değişik kurum ve bölgelerden koçların ortak amaçlar doğrultusunda bir araya gelmelerinin sağlanması ve yeni mesleki yardımlaşma yolları yaratılması için çalışmalar planlamak ve yürütmektir. Oluşumuna ilişkin ayrıntılar, görev ve yetkileri ile çalışma yöntemi Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen yönerge ile düzenlenir.
 2. Etik Kurul:Koçluk mesleğinin saygınlığı, dernek itibarının korunması ve etik değerleri gözeterek toplumun koçluk mesleğini doğru ve tam bir şekilde tanıması ve gelişmesi için “Uzman Koçlar Derneği’nin” etik ilke ve kurallarının tam olarak uygulanmasını sağlar
 3. Proje Kurulu: Sosyal sorumluluk doğrultusunda ya da dernek üyelerine deneyim kazandırmak ve tanınırlığı arttırmak amacı ile üçüncü şahıs ya da kurumlarla projeler geliştirmekle yükümlüdür.
 4. Sosyal Medya Kurulu: Derneğin isminin duyurulması, tanınırlığının arttırılması ve yürütülen yada tamamlanmış çalışmaların yazılı ve görsel medya da duyurulması için ilgili çalışmaların yürütülmesi ve bağlantıların kurulması sağlar.

 Başkan'ın Görev ve Yetkileri

Madde 31-Başkan;

 1. Derneği özel ve tüzel kişiler önünde temsil eder.
 2. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.
 3. Yönetim Kurulu'nca oluşturulmuş komisyonların, düzenleme komitelerinin, çeşitli görevlerle görevlendirilmiş üyelerin çalışmalarını denetler, Yönetim Kurulu'na bilgi verir.
 4. Görevde bulunmadığı hallerde yerine Başkan Yardımcısı'nı görevlendirir.
 5. Uzman Koçlar Derneği’nin üye olmak ya da iş birliği yapmak amacıyla ilişki kurduğu ya da kuracağı başka ülkelerin ya da uluslararası mesleki dernekler ya da birliklerle ilişkileri Yönetim Kurulu adına Başkan Yardımcısı ile birlikte yürütür.
 6. Başkan ayrıca, görevi gereği tüm kurulların bir üyesi olarak hizmet edecektir.

Başkan Yardımcısı'nın Görev ve Yetkileri

Madde 32- Başkan Yardımcısı;

 1. Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.
 2. Yönetim Kurulu'nun ve / veya Başkan'ın vereceği görevleri yapar.
 3. Bulunmadığı hallerde Başkan'a vekalet eder.
 4. Derneği’nin üye olmak ya da işbirliği yapmak amacıyla ilişki kurduğu ya da kuracağı başka ülkelerin ya da uluslararası mesleki dernekler ya da birliklerle ilişkileri Yönetim Kurulu adına Başkan ile birlikte yürütür.
 5. Uluslararası ilişkilerde gerektiğinde Başkan’a eşlik eder ya da bulunmadıkları durumlarda Uzman Koçlar Derneği’ni temsil eder.

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri'nin Görev ve Yetkileri

Madde 33- Yönetim Kurulu Genel Sekreteri;

 1. Yönetim Kurulu ve Başkan'a karşı sorumludur.
 2. Başkan'la birlikte Yönetim Kurulu toplantılarını düzenler.
 3. Toplantı tutanak ve kararlarını yazar.
 4. Yönetim Kurulu kararlarıyla üstlendiği görevleri yürütür, sonuçları Yönetim Kurulu'na ve Başkan'a bildirir.
 5. Yönetim Kurulu'nun yazışmalarını yürütür.
 6. Yönetim Kurulu dönem çalışma raporunu hazırlar ve Genel Kurul'da sunar.

Sayman'ın Görev ve Yetkileri

Madde 34- Sayman;

 1. Yönetim Kurulu ve Başkan'a karşı sorumludur.
 2. Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığına ilişkin işlemleri ayniyat talimatına göre yürütür.
 3. Yönetim Kurulu'nun gelirlerini ilgili defterlere kaydeder, harcamalarını yapar.
 4. Derneğin parasal birikiminin değerinin korunması için önlemler alır.
 5. Bütçenin uygulanmasını sağlar, sonuçlarını değerlendirir.
 6. Dernek personelinin bordrosunu, SSK'na giriş-çıkış formlarını düzenler, vergi, SSK primleri ve ücret ödemelerini yapar.
 7. Yaptırılacak işlemlerle ilgili şartnameleri, sözleşmeleri hazırlar, Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
 8. Alındı belgesi, makbuz, çek, fatura gibi değerli evrakları tutanakla teslim alır ya da teslim eder.
 9. Dernek adına gelirleri, tahsilatı alındı belgeleriyle, harcamaları da fatura ya da noter onaylı gider belgeleriyle yapar. İptallerin gerekçelerini yazıp imza eder ve Başkan'a onaylatır.
 10. Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği miktar üzerindeki harcamaları, Yönetim Kurulu kararıyla yapar.
 11. Ayni bağışları alındı makbuzuyla ve nakdi bağışları onaylı bağış belgesiyle dernek adına alır.
 12. Çek, makbuz, senet ve Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği miktardaki para gibi bütün kıymetli evrakı kasada saklar. Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği miktarın üstündeki parayı hemen bankaya yatırır.
 13. Bankadan çekilen parayı kasa defterine kaydederek kasaya koyar. Kasadan vereceği parayı kasa defterine kaydederek imza karşılığı verir.

Diğer YK Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Madde 35 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin üstlendiği işlerden yukarıda tanımlananlar dışında kalanlarla ilgili görev ve yetkiler şöyledir:

Eğitim Sekreterinin görev ve yetkileri

Uzman Koçlar Derneği’nce üyelerine ve halka yönelik olarak düzenlenen her türlü eğitim faaliyeti, bilimsel toplantı ve eğitim faaliyetlerinin bilimsel, etik ve mesleki yönden Uzman Koçlar Derneği ilkelerine uygun gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Para Çekme Yetkisi

Madde 36- Derneğin banka, Posta Çeki Hesabı vb. bir kurumda emanetteki parasının iki imza ile çekilmesi zorunludur. Bir imza Sayman’ın, ikincisi ise Başkan, Başkan Yardımcısı ya da Genel Sekreter'den birinin olmalıdır.

DERNEĞİN GELİR-GİDERLERİ VE HESAPLARI

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 37- Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

 1. Üyelik başvuru ödentisi.
 2. Yıllık üyelik ödentisi.
 3. Bağış ve yardımlar.
 4. Taşınır ve taşınmaz malların işletme gelirleri.
 5. Mevduat faizleri.
 6. Dernekçe hazırlanan ya da satış hakkı derneğe bırakılan broşür, kitap, resim, kartpostal vb. şeylerin satışından elde edilen gelirler.
 7. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için düzenlenen, kongre, konferans, seminer gibi bilimsel toplantılardan ya da çay, balo, piyango, yemek gibi sosyal toplantılardan elde edilen gelirler.

Gelir ve Giderlerde Usul ve Dernek Defterleri

Madde 38-

 1. Dernek gelirleri alındı belgesi ile ya da bankalar aracılığıyla toplanır. Giderler için karşılığında fatura ya da fiş alınır veya harcama belgesi düzenlenir. Banka dekontu ya da hesap özeti alındı belgesi yerine geçer.
 2. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu tarafından karar alınarak bastırılır.
 3. Alındı ve harcama belgelerinin asgari saklama süresi beş yıldır.
 4. Yönetim Kurulu, kendileri adına dernek gelirlerini toplayacak kişileri yönetim kurulu kararıyla belirler ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.
 5. Tutulması zorunlu defterler noterlikçe onaylanmış olmalıdır.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 39- Yönetim Kurulu kasa ve banka hesabında bulunan para varlıklarını ve gelirlerden doğan gerçek alacaklarını aşan bir miktarda borçlanamazlar.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Ortak Projeler Yürütmek

Madde 40-

 1. Dernek Koçluk ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütebilir.
 2. Bu projeler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileriyle ön görüşmeler yapmak, proje hazırlığında bulunmak, projenin yürütülmesi gibi konularda Yönetim Kurulu yetkilidir.
 3. Yönetim Kurulu bu doğrultuda alt kurullar kurabilir veya doğrudan bazı üyelerini görevlendirebilir.

 Dernek Kasasında Bulundurulacak Para Miktarı

Madde 41- Derneğin Merkez kasasında bulundurulabilecek para miktarı günün koşullarına ve kullanılacak para ihtiyacına göre, Yönetim Kurulu'nca saptanır.

Derneğin Giderleri

Madde 42-

 1. Yönetim ve büro giderleri.
 2. Demirbaş eşya giderleri.
 3. Yayın ve yazışma giderleri.
 4. Derneğin amaçlarına uygun olarak Merkez Yönetim Kurulu'nca yapılmasına karar verilmiş işlerin giderleri.
 5. Faaliyet giderleri

Derneğin Ödemeleri

Madde 43-

 1. Sayman'ın Yönetim Kurulu kararına gerek kalmadan tek başına yapabileceği harcama miktarını aşan her işin sonunda, kesin hesap ve son ödemeler Yönetim Kurulu'nca atanmış bir komisyon tarafından saptandıktan sonra, Yönetim Kurulu adına Sayman tarafından ödenir.
 2. Ödemeler için gerekli para, bankadan para çekme yetkisi olan Yönetim Kurulu üyelerince çekilir.
 3. Dernek için hesap dönemi bir yıldır, 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

Derneğin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur

Madde 44- Dernek adına Yönetim Kurulu noterce veya dernekler birimince onaylandıktan sonra tutmak zorunda olduğu defterler şunlardır:

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. Madde 44’deki (a) bendinin a,b,c ve f alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.
 2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Değerli Defter, Makbuz ve Evrak'ın Saklanması

Madde 45-

 1. Kıymetli defter, makbuz ve evrak usulüne uygun şekilde yasal sürelerince saklanır. Gerekirse bu sürenin dolmasından sonra da saklanmaya devam edilir.
 2. Bunların imhası Yönetim Kurulu'nun iznine bağlıdır.
 3. Gerekli tedbirler alınmadığı için değerli evrak, makbuz ve evrakların yok olması ya da kullanılamaz hale gelmesinin derneğe verdiği zararlardan, ilgili memurlar sorumluluk altındadır.

MALİ HÜKÜMLER

Mülkiyet ve Tasarruf Hakkı

Madde 46-

 1. Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının mülkiyeti Dernek Merkezi'ne aittir. Tapulama işleri ve tüm satışlar Dernek Merkezi adına yapılır.
 2. Dernek gelirlerinin en az % 80'i Dernek amaçlarına harcanır.
 3. Kalan miktar yedek akçe olarak değerlendirilir.

Yolluklar

Madde 47-  Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine ve görevlendirilen kişilere yolluk verilir ve bunların zorunlu giderleri karşılanır. Miktar tespiti konusunda Genel Kurul yetkilidir. Ancak yolluklar birinci derece memur yolluğundan fazla olamaz.

Bildirge verme yükümlülüğü

Madde 48- Yönetim Kurulu, her yılın Nisan ayı sonuna dek bağlı oldukları ilin dernek müdürlüğü’ ne faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri bildirge ile vermekle yükümlüdürler.

FESİH, KAPATMA VE TASFİYE

Derneğin Feshi ve Kapatma

Madde 49-

 1. Derneğin feshi, Genel Kurulun üçte iki çoğunlukla bu yolda karar vermesine bağlıdır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, 15. Madde hükümlerine göre Genel Kurul ikinci toplantıya çağrılır. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 2. Fesih beş gün içinde mülki idareye bildirilir.
 3. Ayrıca Türk Medeni Kanunu'nun 87, 88 ve 89. maddeleri hükümlerinde yazılı koşullar gerçekleşmişse dernek usulüne göre fesi olunur

Tasfiye İşlemleri

Madde 50-

 1. Fesih, kapatılma vb. nedenlerle derneğin tüzel kişiliğini kaybetmesi durumunda, Dernekler Kanunu hükümlerine göre, tüm taşınır-taşınmaz mal varlığı, paraları, alacakları, intifa, yararlanma ve kullanma haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.
 2. Bu işlemler, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme durumunun kesinleşmesi halindeki tarihten itibaren başlar.
 3. Tasfiye süresi içinde dernek isminin başında ‘ Tasfiye Halinde’ ibaresi kullanılır
 4. Tüm belge ve defterlerin tespiti ve incelemesi yapılarak varlık ve yükümlülükler bir tutanağa bağlanır.
 5. Tasfiye işlemleri sırasında alacaklılarına çağrıda bulunulur ve alacaklılara, dernek kasasından ödenir.
 6. Derneğin alacaklı olması halinde alacaklar tahsil edilir
 7. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklar genel kurulda belirlenen yere devredilir.
 8. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.
 9. Saklama süresi beş yıldır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.
 10. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 51-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 52 -Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 SON HÜKÜMLER

Tüzükte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 53-   Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanun’u ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Yürütme 

Madde 54- Bu tüzüğü Uzman Koçlar Derneği Yönetim Kurulu yürütür.

 İş bu tüzük, 54 madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ve 28 sayfadan oluşmaktadır.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı ve Görev Unvanı

Uzman Koçlar Derneği Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri

Özden Çakmak BORATAV                      Şengül DEMİR

Başkan                                                           Başkan Yardımcısı

 

Deniz ÖZTÜRK                                            Filiz Çiğdem VANCI

Genel Sekreter                                             Sayman

 

Şule Kökhan

Eğitim ve Medya Sekreterliği

 

KURUCU ÜYELER

İSİM SOYİSİM                                          İMZA
Asena Bodur
Elçin Ünlü
İlhami Ulu
Pelin Tekinsoy
Gökçe Pınar
Tuğba Kamiloğlu
Erhan Pınar
Gaye Vildan Öztuna
Yeşim Yılmaz
Banu Onuk
Özgün Özmen

 

 

 

Daha detaylı bilgi almak için..          BİZE ULAŞIN