Derneğe Üyelik

Madde 5- Derneğin asıl ve onursal üyeliği vardır:

Dernek tüzüğünde ismi geçen üyeler kurucu üye olarak adlandırılacaktır.

I- Asıl üye:

Derneğe yalnızca;

 1. Koç Seviye 6 Mesleki Yeterlilik Belgesini almış olanlar.
 2. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Koç Seviye 6 kapsamında yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında görev alan komite üyeleri, yönetim ekibi ve değerlendiricileri.
 3. ICF, AC ve EMCC uluslararası koçluk federasyon ve derneklerinin koç akreditasyon sınavlarından başarılı olarak unvan almış olan koçları
 4. Bir yıl içinde Koç Seviye 6 kapsamında Meslek Yeterlilik Belgesi alacak icf ve ac akredite minimum 60 saatlik koçluk eğitimi almış olan kişiler asıl üye olarak kabul edilir.Aksi takdirde üyelikten çıkartılabilirler.

 

Üyelik Koşulları

Madde 6- Üyeliğe başvurma ve kabul edilme:

I-Asıl Üyelik

 1. Üyelik koşullarına uygun kişiler, kişisel ve mesleki kimlik bilgilerini derneğin matbu üyelik formuna işledikten sonra, üyelik koşullarına uygun olduklarını bildirir belgeleriyle ve gerektiğince fotoğraf ekleyip Yönetim Kurulu'na başvururlar.
 2. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Üye üyelik giriş ödentilerini öder
 3. Türkiye içinde oturduğu yeri değiştiren üyenin üyeliği düşmeden, başvurusu üzerine veya resen yeni oturduğu il ya da bölge bildirilir.
 4. Asıl üye, üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri kabul etmiş, üyelik haklarından yararlanan üyedir ve derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
 5. Üyelik hakları, gereken koşulları taşımak şartıyla, yapılacak işlerdeki görevlere aday olmayı ve oy hakkını kullanma ilkesini sağlar.
 6. Yükümlülük ise, toplantılara katılma, ödentilerin zamanında yapılması, dernek çalışmalarına katılmak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü arttıracak şekilde hareket etmek ilkelerini sağlar.
 7. Koçluk okulu olmayan ve “Koç Seviye 6” kapsamında yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının, program komitesi üyeleri ve değerlendiricileri derneğe üye olabilir.
 8. “Koç Seviye 6” kapsamında yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının eski komite üyeleri belirli süreler boyunca meslek belgesi alamayacakları için herhangi bir uygunsuzluk sebebiyle belgelendirilmiş kurulusunun komitelerinden çıkarılmamış ise, derneğe üye olabilir. Üyeliği öncesinde yönetim kurulu yetkilendirilmiş belgelendirilme kuruluşundan bilgilendirme yazısı isteyerek onay verir.
 9. Üyeler marka ve logo kullanım prosedürüne uymayı kabul eder.

 

 

 

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Madde 7- Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

I-Üyelikten çıkma: 

Üyeler istedikleri zaman üyelikten ayrılabilirler. Ayrılmak isteyen üye, yönetim kuruluna bir dilekçe ile başvurur ya da dilekçesini taahhütlü posta ile adrese gönderir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

II-Üyelikten Çıkarılma

Üyelikten Çıkarılma Koşulları:
 1. Bilimsel-mesleki kurallara ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği, Yönetim Kurulunca tespit edilen üyeler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
 2. Üyelikten çıkarılma ile ilgili son kararı Genel Kurul verir.
 3. Üyelikten ayrılanların veya çıkarılanların, üyeliği düşenlerin ödemiş oldukları ödentiler geri verilmez.
 4. Meslek belgesi uygun koşulları sağlamadığı için fes edilmiş olmak.
 5. Asil üyeliğin d maddesini karşılayan kişiler bir yıl içinde mesleki yeterlilik belgelerini yönetim kuruluna sunmazlarsa üyelikten çıkarılırlar.
 6. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.
 7. Verilen görevlerden sürekli olarak kaçınmak.
 8. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek.
 9. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 10. Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
 11. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Üyelik Hakları

Madde 8- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

 1. Dernek üyeleri arasında fark gözetilemez, hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz.
 2. Maddelerde belirtilen uygun koşullarda olan üyelerin, derneğin çalışmalarına ve yönetimine katılma hakkı vardır.
 3. Maddelerde belirtilen uygun koşullar doğrultusunda, üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.
 4. Üye, oyunu kendisi kullanmak zorundadır.
 5. Dernekten çıkan, çıkarılan ya da üyeliği düşen üye derneğin mal varlığı ve çalışmalarıyla ilgili hak iddia edemez.
 6. Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.
 7. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu, yönetim, değerlendirici ve komite üyeleri görevlerinden ayrıldıklarında uygunsuz bir sebepten ötürü ayrılmamışlarsa üyelikleri, seçme ve seçilme hakları devam eder.
Üyelik Yükümlülükleri

Madde 9- Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe bağlılık göstermekle, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Üyelik yükümlülükleri, ödentiler ve görevlerdir.

 1. Her kişi üyelik başvurusu sırasında o dönem için belirlenmiş giriş ödentisi ödemekle yükümlüdür.
 2. Üyelik ödentisi kişinin üyeliğe kabul edildiği günden başlayarak her yıl için bir kerede ödenir. Yazılı uyarıya karşın üyelik ödentisini ödemeyen üyeler yükümlülüklerini yerine getirmemiş sayılır. Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.
 3. Dernekten çıkan, çıkarılan ya da üyeliği düşen üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.
 4. Ödentiler Yönetim Kurulu'nca toplanır. Yıllık üyelik ödentisindeki artışlara da Genel Kurul karar verir.
 5. Hiçbir üye dernek çalışmalarında görev almaya zorlanamaz. Ancak dernek yetkili kurulları, üyeleri derneğin amaçları doğrultusunda görevlendirebilir. Görevlendirme, yetkili organ tarafından yazıyla yapılır. Üye yazılı görevlendirmeyi imza karşılığı aldıktan sonraki 15 gün içinde kabul etmediğini bildirmemişse, görevi üstlenmiş sayılır.
 6. Genel Kurul toplantılarına, üst üste üç kere katılımda bulunmayan üyenin üyelik hakları sona erer.

 

Uzman Koçlar Derneği Hakkında

Koçluk hizmeti, dünyada 30 yılı aşkın bir süredir yapılmakta iken Türkiye için son 15 yıldır ön plana çıktı ve 29 Haziran 2013 yılında Türkiye’ de meslek statüsünü kazandı. Bununla birlikte, 2017 yılından bu yana Anka Koçluğun önderliğinde, koçluk hizmeti yapan kişilere meslek belgesi almanın kapıları açıldı.

Detaylı Bilgi

Üyelik koşulları ile alakalı daha detaylı bilgi almak için..      BİZE ULAŞIN